Home

Zaak T-82/06: Beroep ingesteld op 14 maart 2006 — Apple Computer International tegen Commissie

Zaak T-82/06: Beroep ingesteld op 14 maart 2006 — Apple Computer International tegen Commissie

6.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/26


Beroep ingesteld op 14 maart 2006 — Apple Computer International tegen Commissie

(Zaak T-82/06)

(2006/C 108/47)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekster: Apple Computer International (Cork, Ierland) (vertegenwoordigers: G. Breen, Solicitor, P. Sreenan, SC, en B. Quigley, BL)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

vast te stellen dat de indeling in punt 2 van de bijlage bij verordening (EG) nr. 2171/2005 van de Commissie in feite een beschikking is die, hoewel het de vorm van een verordening aanneemt, verzoekster rechtstreeks en individueel raakt;

verordening (EG) nr. 2171/2005 van de Commissie tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 346, blz. 7), nietig te verklaren voorzover daarbij de in punt 2 van de tabel in de bijlage van die verordening beschreven kleurenmonitor met vloeibare kristallen onder GN-code 8528 21 90 wordt ingedeeld;

vast te stellen dat monitoren die voldoen aan de technische vereisten van punt 2 van de bijlage bij de bestreden verordening onder post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur behoren te worden ingedeeld;

de Commissie te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De bestreden verordening deelt vier Liquid Crystal Displays (LCDs) onder twee verschillende GN-codes in de gecombineerde nomenclatuur in. Verzoekster merkt op dat van het in punt 2 van de bijlage bij de bestreden verordening bedoelde product weliswaar niet wordt gesteld dat het om verzoeksters product gaat, maar dat uit de daarin opgenomen technische kenmerken en beschrijving met zekerheid blijkt dat het om de 20 „LCD van Apple gaat.

Verzoekster betoogt dat de Commissie met haar indeling van de 20” LCD van Apple onder post 8528 inbreuk heeft gemaakt op verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1), en de gemeenschapsvoorschriften inzake tariefindeling kennelijk onjuist heeft uitgelegd.

Verzoekster voert aan dat het product op grond van post 8471, zoals uitgelegd bij aantekening 5 bij hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur, voldoet aan de criteria voor indeling als een „eenheid” van een automatisch gegevensverwerkend systeem, uitsluitend of hoofdzakelijk in een automatisch gegevensverwerkend systeem wordt gebruikt, en bovendien geen andere specifieke functie kan verrichten dan gegevensverwerking. Bijgevolg, aldus verzoekster, vormt de indeling onder post 8528 een kennelijk onjuiste uitlegging van de gemeenschapsvoorschriften inzake tariefindeling.

Verzoekster stelt ten slotte dat de bestreden indeling rechtstreeks in strijd is met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zaak Siemens Nixdorf/Hauptzollamt Augsburg, C-11/93, Jurispr. 1994, blz. I-1945.