Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2006 op het gebied van communautaire samenwerking inzake civiele bescherming

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2006 op het gebied van communautaire samenwerking inzake civiele bescherming

19.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 118/46


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 2006 op het gebied van communautaire samenwerking inzake civiele bescherming

(2006/C 118/08)

I.1.

De Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, eenheid Bescherming van de burger, lanceert een uitnodiging tot het indienen van voorstellen met het doel acties vast te stellen die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning in het kader van het communautaire actieprogramma voor civiele bescherming dat is ingesteld bij Beschikking van de Raad van 9 december 1999 (1999/847/EG), zoals gewijzigd bij Beschikking van de Raad van 20 december 2004 (2005/12/EG). Deze financiële ondersteuning zou de vorm aannemen van subsidies.

I.2.

Informatie over de betrokken gebieden, de aard en de inhoud van de acties en ook de toekenningsvoorwaarden en inschrijvingsformulieren zijn te vinden in de documentatie betreffende deze uitnodiging. In de documentatie zijn eveneens gedetailleerde instructies opgenomen over waar en wanneer voorstellen kunnen worden ingediend. Deze documentatie is te raadplegen op de website Europa op:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Voorstellen moeten vóór 6.7.2006 aan de Commissie worden gezonden aan het adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellen. Voorstellen moeten uiterlijk 6.7.2006 (als bewijs geldt de datum van verzending, het poststempel of de datum van het reçu) per post of private koerier worden ingediend. Zij mogen ook, uiterlijk 6.7.2006 om 17.00 uur (als bewijs geldt de door de verantwoordelijke functionaris gedateerde en ondertekende ontvangstbevestiging), persoonlijk worden overhandigd op het specifieke adres dat is vermeld in de documentatie betreffende de uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Vóór de vastgestelde uiterste datum verzonden maar door de Commissie na 20.7.2006 (laatste datum van ontvangst) ontvangen voorstellen worden niet geacht in aanmerking te komen. Het is aan de inschrijvende organisatie ervoor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om deze deadline te respecteren.

Per fax of elektronische post ingediende voorstellen, onvolledige inschrijvingen of in verschillende delen gezonden inschrijvingen worden niet aanvaard.

I.4. Procedure voor het onderzoek van voorstellen:

De procedure voor de beoordeling van voorstellen is als volgt:

ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie;

onderzoek door de diensten van de Commissie;

formulering van het definitieve gunningsbesluit en mededeling van het resultaat aan de inschrijvers.

De begunstigden worden, binnen de grenzen van het beschikbare budget, geselecteerd op basis van de criteria die zijn opgenomen in de in punt I.2 bedoelde documentatie.

De gehele procedure is strikt vertrouwelijk. Bij goedkeuring door de Commissie wordt tussen de Commissie en de partij die het voorstel indient een (in euro luidende) subsidieovereenkomst gesloten.