Home

Zaak C-161/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Krajský soud v Ostravě op 24 maart 2006 — Skoma-Lux, sro tegen Celní ředitelství Olomouc

Zaak C-161/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Krajský soud v Ostravě op 24 maart 2006 — Skoma-Lux, sro tegen Celní ředitelství Olomouc

20.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 121/9


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Krajský soud v Ostravě op 24 maart 2006 — Skoma-Lux, sro tegen Celní ředitelství Olomouc

(Zaak C-161/06)

(2006/C 121/15)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Krajský soud v Ostravě

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker: Skoma-Lux, sro

Verweerder: Celní ředitelství Olomouc

Prejudiciële vragen

1)

Dient artikel 58 van de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, op basis waarvan de Tsjechische Republiek met ingang van 1 mei 2004 lidstaat van de Europese Unie is geworden, aldus te worden uitgelegd dat een lidstaat een verordening die ten tijde van de toepassing ervan niet regelmatig in de officiële taal van die lidstaat is bekendgemaakt in het Publicatieblad, mag toepassen op particulieren?

2)

Indien de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord, is de niet-afdwingbaarheid van de betrokken verordening jegens particulieren een vraag van uitlegging of van geldigheid van gemeenschapsrecht in de zin van artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap?

3)

Voorzover het Hof van Justitie mocht oordelen dat de onderhavige prejudiciële verwijzing betrekking heeft op de geldigheid van een gemeenschapshandeling in de zin van het arrest van 22 oktober 1987, Foto-Frost (314/85, Jurispr. blz. 4199), is verordening nr. 2454/93 ongeldig voorzover het verzoeker en diens geschil met de douaneautoriteiten van de Tsjechische Republiek betreft op grond dat zij niet overeenkomstig artikel 58 van de Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding regelmatig is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie?