Home

Zaak C-294/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 februari 2006 (verzoek van de Juzgado de lo Social de Madrid om een prejudiciële beslissing) — Carmen Sarkatzis Herrero tegen Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud) (Richtlijn 76/207/EEG — Gelijke behandeling van mannen en vrouwen — Zwangerschapsverlof — Toegang tot loopbaan van ambtenaar — Tijdelijk functionaris met zwangerschapsverlof die in vaste dienst treedt na te zijn geslaagd voor een vergelijkend examen — Berekening van diensttijd)

Zaak C-294/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 februari 2006 (verzoek van de Juzgado de lo Social de Madrid om een prejudiciële beslissing) — Carmen Sarkatzis Herrero tegen Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud) (Richtlijn 76/207/EEG — Gelijke behandeling van mannen en vrouwen — Zwangerschapsverlof — Toegang tot loopbaan van ambtenaar — Tijdelijk functionaris met zwangerschapsverlof die in vaste dienst treedt na te zijn geslaagd voor een vergelijkend examen — Berekening van diensttijd)

3.6.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 131/16


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 februari 2006 (verzoek van de Juzgado de lo Social de Madrid om een prejudiciële beslissing) — Carmen Sarkatzis Herrero tegen Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud)

(Zaak C-294/04)(1)

(Richtlijn 76/207/EEG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Zwangerschapsverlof - Toegang tot loopbaan van ambtenaar - Tijdelijk functionaris met zwangerschapsverlof die in vaste dienst treedt na te zijn geslaagd voor een vergelijkend examen - Berekening van diensttijd)

(2006/C 131/28)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social de Madrid

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Carmen Sarkatzis Herrero

Verweerder: Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud)

Voorwerp van de zaak

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Juzgado de lo Social de Madrid –Communautaire regeling inzake zwangerschapsverlof en gelijkheid van behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces — Rechten van de vrouw tijdens haar zwangerschapsverlof — Verwerving van de hoedanigheid van ambtenaar en de daaraan verbonden rechten — Tijdelijk ambtenaar met zwangerschapsverlof op het ogenblik dat zij in vaste dienst treedt

Dictum

Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, verzet zich tegen een nationale wetgeving die aan een vrouwelijke werknemer die met zwangerschapsverlof is voor wat betreft de toegangsvoorwaarden voor de loopbaan van ambtenaar niet dezelfde rechten toekent als die welke zijn toegekend aan andere geslaagden voor hetzelfde vergelijkende aanwervingsexamen, door de indiensttreding te verschuiven naar de datum waarop dit verlof eindigt zonder voor de berekening van de diensttijd van deze werknemer rekening te houden met de duur van dit verlof.