Home

Zaak C-499/04: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 maart 2006 (verzoek van het Landesarbeitsgericht Düsseldorf om een prejudiciële beslissing) — Hans Werhof tegen Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG (Overgang van ondernemingen — Richtlijn 77/187/EEG — Behoud van rechten van werknemers — Op vervreemder en werknemer ten tijde van overgang toepasselijke collectieve overeenkomst)

Zaak C-499/04: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 maart 2006 (verzoek van het Landesarbeitsgericht Düsseldorf om een prejudiciële beslissing) — Hans Werhof tegen Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG (Overgang van ondernemingen — Richtlijn 77/187/EEG — Behoud van rechten van werknemers — Op vervreemder en werknemer ten tijde van overgang toepasselijke collectieve overeenkomst)

3.6.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 131/21


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 maart 2006 (verzoek van het Landesarbeitsgericht Düsseldorf om een prejudiciële beslissing) — Hans Werhof tegen Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG

(Zaak C-499/04)(1)

(Overgang van ondernemingen - Richtlijn 77/187/EEG - Behoud van rechten van werknemers - Op vervreemder en werknemer ten tijde van overgang toepasselijke collectieve overeenkomst)

(2006/C 131/37)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker: Hans Werhof

Verweerster: Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 98/50/EG van Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van richtlijn 77/187/EEG inzake onderlinge aanpassing van wetgevingen van lidstaten betreffende behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen (PB L 201, blz. 88) — Verplichtingen van verkrijger inzake behoud van gunstiger bezoldigingsvoorwaarden die voortvloeien uit collectieve overeenkomst die op moment van overdracht op vervreemder en werknemer toepasselijk was

Dictum

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat wanneer een arbeidsovereenkomst verwijst naar een collectieve overeenkomst die de vervreemder bindt, de verkrijger die geen partij is bij een dergelijke overeenkomst niet gebonden is aan collectieve overeenkomsten die tot stand komen na die welke van kracht was op het moment van de overgang van de onderneming.