Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4238 — E.ON/Prazská plynárenská) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4238 — E.ON/Prazská plynárenská) Voor de EER relevante tekst

16.6.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4238 — E.ON/Prazská plynárenská)

(2006/C 141/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 6 juni 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming E.ON Czech Holding AG die deel uitmaakt van het E.ON AG-concern („E.ON”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgt over de onderneming Pražská plynárenská a.s. („Pražská plynárenská”, Tsjechië) door de aankoop van aandelen in de houdstermaatschappij Pražská plynárenská Holding a.s. Na de transactie staat Pražská plynárenská onder gezamenlijke zeggenschap van E.ON en de stad Praag.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor E.ON: levering van elektriciteit en gas en gerelateerde diensten;

voor Pražská plynárenská: distributie van gas in de regio van de stad Praag en levering van gas aan industriële en commerciële klanten en huishoudens.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4238 — E.ON/Prazská plynárenská, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussel