Home

Zaak T-394/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 april 2006 — Angeletti tegen Commissie ( Ambtenaren — Sociale zekerheid — Beroepsziekte — Blootstelling aan asbest — Weigering te erkennen dat ziekte aan beroep te wijten is — Verplichting om binnen redelijke termijn te beslissen — Morele schade )

Zaak T-394/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 april 2006 — Angeletti tegen Commissie ( Ambtenaren — Sociale zekerheid — Beroepsziekte — Blootstelling aan asbest — Weigering te erkennen dat ziekte aan beroep te wijten is — Verplichting om binnen redelijke termijn te beslissen — Morele schade )

17.6.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 143/30


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 april 2006 — Angeletti tegen Commissie

(Zaak T-394/03)(1)

(„Ambtenaren - Sociale zekerheid - Beroepsziekte - Blootstelling aan asbest - Weigering te erkennen dat ziekte aan beroep te wijten is - Verplichting om binnen redelijke termijn te beslissen - Morele schade”)

(2006/C 143/60)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Flavia Angeletti (Nice, Frankrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk K. Devolvé en J. Iturriagagoitia Bassas, advocaten, vervolgens J. Iturriagagoitia Bassas)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Curall en H. Krämer als gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Inzonderheid, een verzoek om nietigverklaring van het besluit van 7 oktober 2003 van de Commissie houdende weigering om te erkennen dat de ziekte waaraan verzoekster na haar beweerde blootstelling aan asbest lijdt, te wijten is aan haar beroep, een verzoek om nietigverklaring van het advies van de medische commissie terzake, een verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om bepaalde kosten en honoraria van de leden van die commissie ten laste van verzoekster te doen komen alsmede schadevorderingen strekkende tot betaling door de Commissie van medische kosten en honoraria.

Dictum van het arrest

1)

De Commissie wordt veroordeeld, verzoekster een vergoeding van 12 000 EUR te betalen.

2)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

3)

De Commissie wordt behalve in haar eigen kosten verwezen in de helft van de kosten van verzoekster, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.