Home

Zaak C-185/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) op 14 april 2006 — The Queen on the application of British Telecommunications plc tegen Commissioners for HM Revenue and Customs

Zaak C-185/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) op 14 april 2006 — The Queen on the application of British Telecommunications plc tegen Commissioners for HM Revenue and Customs

1.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 154/9


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) op 14 april 2006 — The Queen on the application of British Telecommunications plc tegen Commissioners for HM Revenue and Customs

(Zaak C-185/06)

(2006/C 154/20)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: British Telecommunications plc

Verweerder: The Commissioners for HM Revenue and Customs

Prejudiciële vragen

1.

Geldt het communautaire recht op terugbetaling van door de belastingadministratie ten onrechte geheven bedragen, zoals dat is geformuleerd door het Hof van Justitie in punt 84 van het arrest [van 8 maart 2001,] Metallgesellschaft [e.a.], C-397/98 en C-410/98 [, Jurispr. blz. I-1727], eveneens voor de terugbetaling van bedragen die een belastingplichtige uit eigen beweging en bij vergissing aan de belastingadministratie heeft betaald (terwijl de belastingadministratie deze vergissing niet in de hand heeft gewerkt en niet behoefde te begrijpen dat het om een vergissing ging), of is dit een zaak van nationaal recht?

2.

Indien het gemeenschapsrecht recht geeft op terugbetaling van dergelijke bedragen in dergelijke omstandigheden, geeft het dan ook recht op rente over de terugbetaalde bedragen, of is dit een zaak van nationaal recht, zoals zou kunnen worden afgeleid uit punt 86 van het arrest Metallgesellschaft [e.a.]?

3.

Indien het gemeenschapsrecht recht geeft op rente over de terugbetaling van dergelijke bedragen in dergelijke omstandigheden, is dit dan een recht op enkelvoudige of op samengestelde rente?