Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

14.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 163/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II))

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2006/C 163/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 6 juli 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Goldman Sachs Group Inc. („Goldman Sachs”, VSA), Borealis Infrastructure Management Inc. („Borealis”, Canada), en GIC Special Investments Pte Ltd („GIC”, Singapore) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Associated British Ports Holdings PLC („AIB”, VK) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Goldman Sachs: wereldwijde investeringsbank, aandelen en investeringsmanagement onderneming met aanbod van een verscheidenheid van diensten m.b.t. bankieren, aandelen en investeringen;

voor Borealis: één van de grootste infrastructuur investeerders in de wereld (op zijn beurt onder zeggenschap van Ontario Municipal Employees Retirement System, één van de grootste pensioenfondsen in Canada).

voor AIB: VK onderneming, opgericht onder de Transport Act 1981. De voornaamste bedrijfsactiviteiten zijn havendiensten en voorziening van aanverwante diensten in het VK, inclusief lichtering activiteiten, aan eigenaars van schepen en cargo en andere havengebruikers.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II), aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel