Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley) Voor de EER relevante tekst

28.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 176/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley)

(2006/C 176/08)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 20 juli 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 (en volgend op een verwijzing in het kader van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1)), waarin wordt medegedeeld dat de onderneming Thule AB („Thule”, Zweden, die onder zeggenschap staat van Candover, VK) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad zeggenschap verkrijgt over de onderneming CHAAS Holdings BV („CHAAS”, Nederland), Advanced Accessory Systems, LLC („Advanced Accessory Systems”, USA) en de activa van Valley Industries, Inc („Valley”, USA), door de aankoop van aandelen en activa.

2.

De bedrijfsactiviteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Thule: lastdragers voor personenauto's, aanhangwagens voor personenauto's, tractiemateriaal voor personenauto's en voor zware voertuigen en accessoires voor recreatievoertuigen, d.w.z. campers en caravans;

voor Candover: investeringsfonds;

voor CHAAS: aandeelhouder van Brink, trekhaken en kabelsets;

voor Advanced Accessory Systems: lastdragers voor auto's;

voor Valley: treksystemen en gerelateerde accessoires.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel