Home

Zaak C-71/05: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/30/EG — Luchtvervoer — Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in Gemeenschap — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Zaak C-71/05: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/30/EG — Luchtvervoer — Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in Gemeenschap — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

29.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/6


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 juni 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-71/05)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2002/30/EG - Luchtvervoer - Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in Gemeenschap - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

(2006/C 178/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: M. Huttunen, gemachtigde)

Verweerder: Groothertogdom Luxemburg (vertegenwoordiger: S. Schreiner, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn van richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap (PB L 85, blz. 40)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn voor het volgen van richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap, is het Groothertogdom Luxemburg de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

Het Groothertogdom Luxemburg wordt verwezen in de kosten.