Home

UK-Edinburgh: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Openbare aanbestedingen door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra (Glasgow Airport betekent Glasgow International Airport) (Schotland) Voor de EER relevante tekst

UK-Edinburgh: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Openbare aanbestedingen door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra (Glasgow Airport betekent Glasgow International Airport) (Schotland) Voor de EER relevante tekst

9.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 186/17


UK-Edinburgh: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Openbare aanbestedingen door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra (Glasgow Airport betekent Glasgow International Airport) (Schotland)

(2006/C 186/12)

(Voor de EER relevante tekst)

1. Inleiding: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.92 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft het Verenigd Koninkrijk openbare dienstverplichtingen opgelegd voor de geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra. De voor deze verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 387/06 en C 387/07 van 21.12.1996, als gewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen/Unie C 355/03 en C 355/04 van 8.12.1999, C 310/07 en C 310/08 van 13.12.2002, C 278/05 en C 278/06 van 19.11.2003, C 321/06 en C 321/05 van 16.12.2005 en C 184 van 8.8.2006.

Indien geen enkele luchtvaartmaatschappij vóór 1.12.2006 met geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra begint of op het punt staat te beginnen, in overeenstemming met de opgelegde openbare dienstverplichtingen en zonder daarvoor om een compensatie te vragen, heeft het Verenigd Koninkrijk, in overeenstemming met de procedure van artikel 4, lid 1, onder d), van bovenvermelde verordening, besloten de toegang tot deze routes te beperken tot één luchtvaartmaatschappij en het recht deze diensten vanaf 1.1.2007 te exploiteren openbaar aan te besteden.

2. Voorwerp van de aanbesteding: Exploitatie vanaf 1.1.2007 van geregelde luchtdiensten op de routes Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree en Glasgow-Barra in overeenstemming met de openbare dienstverplichtingen opgelegd op deze routes en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 387/06 en C 387/07 van 21.12.1996, als gewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen/Unie C 355/03 en C 355/04 van 8.12.1999, C 310/07 en C 310/08 van 13.12.2002, C 278/05 en C 278/06 van 19.11.2003, C 321/06 en C 321/05 van 16.12.2005 en C 184 van 8.8.2006.

3. Deelneming: De aanbesteding staat open voor alle luchtvaartmaatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23.7.92 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen. De exploitatie van deze diensten is onderworpen aan de regelgeving van de burgerluchtvaartautoriteit (Civil Aviation Authority — CAA).

4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding is onderworpen aan de bepalingen van artikel 4, lid 1, onder d), e), f), g), h) en i), van Verordening (EEG) nr. 2408/92.

5. Aanbestedingsdossier/kwalificaties, enz.: De volledige aanbestedingsdocumentatie, inclusief offerteformulier, bestek, contractvoorwaarden / bijlage bij de contractvoorwaarden, alsmede de tekst van de oorspronkelijke openbare dienstverplichtingen die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 387/06 en C 387/07 van 21.12.1996, als gewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen/Unie C 355/03 en C 355/04 van 8.12.1999, C 310/07 en C 310/08 van 13.12.2002, C 278/05 en C 278/06 van 19.11.2003, C 321/06 en C 321/05 van 16.12.2005 en C 184 van 8.8.2006, is gratis te verkrijgen bij de onderstaande aanbestedende instantie:

Scottish Executive, Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department (ETLLD), Aviation, Ports and International Division, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contactpersoon: Grace McGuire, Scottish Executive, ETLLD — Aviation, Ports and International Division).

De luchtvaartmaatschappijen dienen bij hun offertedocumenten bewijsstukken te voegen betreffende hun financiële toestand (jaarverslagen en goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen 3 jaar, samen met cijfers betreffende de omzet en de winst vóór belastingen in de afgelopen 3 jaar) en betreffende hun ervaring en hun technische competentie om de beschreven diensten te verlenen. De aanbestedende instantie behoudt zich het recht voor verdere informatie te vragen over de financiële en technische middelen en mogelijkheden van de indiener.

Het recht om de Glasgow-Campbeltown-, Glasgow-Tiree- en Glasgow-Barra-diensten te exploiteren werd verleend ervan uitgaande dat ze gecombineerd kunnen worden in één contract of dat aanbestedingen gehouden kunnen worden voor de exploitatie van één dienst of een combinatie van 2 diensten. De aanbestedende instantie behoudt zich bijgevolg het recht voor naar eigen inzicht offertes te aanvaarden die maar één dienst of 2 diensten (in om het even welke combinatie) betreffen en inschrijvers dienen voor elke offerte een afzonderlijke kostenopgave te verstrekken. Inschrijvers moeten er echter rekening mee houden dat de aanbestedende instantie ook offertes voor het verlenen van de 3 diensten samen kan aanvaarden en moeten dan ook voor dergelijke offertes een kostenopgave verstrekken. Zowel aparte als gecombineerde offertes worden beoordeeld op basis van hun economisch voordeel en moeten de exploitatie van elk van de 3 diensten waarborgen voor een duur van hun respectieve naderbepaalde aanbestedingsperiode. Offerteprijzen moeten in pond sterling worden vermeld en alle documentatie moet in het Engels zijn. Het contract zal worden beschouwd als een contract volgens Schots recht waarvoor uitsluitend de Schotse rechtbanken bevoegd zijn.

6. Financiële compensatie: In de ingediende aanbestedingen moet het bedrag worden vermeld dat in de vorm van een subsidie vereist wordt voor de exploitatie van de diensten vanaf de geplande aanvangsdatum tot en met 31.3.2009 (met een jaarlijkse analyse). Om elke twijfel te voorkomen, in de offertes die betrekking hebben op de diensten tussen Glasgow-Campbeltown en/of Glasgow-Tiree en/of Glasgow-Barra moet het bedrag worden vermeld dat in de vorm van een subsidie vereist wordt voor de exploitatie van de diensten. De subsidie moet worden berekend overeenkomstig het bestek. Het maximale bedrag van de uiteindelijk uitgekeerde subsidie kan alleen worden herzien in geval van een onvoorziene verandering in de exploitatievoorwaarden.

Het contract zal worden toegekend door de Schotse regering. Alle betalingen krachtens het contract gebeuren in pond sterling.

7. Geldigheidsduur, wijziging en beëindiging van het contract: Een op 1.1.2007 ingaand driejarig contract verloopt op 31.3.2009. Elke wijziging of beëindiging van het contract vindt plaats volgens de voorwaarden van het contract. Variaties in de diensten zijn slechts toegestaan met instemming van de aanbestedende instantie.

8. Sancties wanneer de luchtvaartmaatschappij het contract niet nakomt: Wanneer de luchtvaartmaatschappij om een andere dan onderstaande reden een vlucht niet kan uitvoeren, kan de Schotse regering de subsidie naar verhouding verlagen voor elke keer dat een vlucht niet wordt uitgevoerd, met dien verstande dat de Schotse regering de subsidie niet verlaagt wanneer het niet uitvoeren van de vlucht het gevolg is van een van de onderstaande omstandigheden en niet het gevolg is van handelingen of nalatigheden van de luchtvaartmaatschappij:

verkeers-/weersomstandigheden;

sluiting van de luchthavens;

redenen m.b.t. de beveiliging;

stakingen;

veiligheidsoverwegingen.

In overeenstemming met de contractvoorwaarden is daarnaast ook een verklaring van de luchtvaartmaatschappij voor het niet nakomen van de verplichtingen vereist.

9. Uiterste termijn voor het indienen van offertes: 1 maand na de datum van bekendmaking van deze mededeling.

10. Indieningsprocedure: De offertes dienen naar het onder punt 5 genoemde adres te worden opgestuurd. Personen die toegelaten zijn voor openbare aanbestedingen zijn aangestelde personeelsleden van de Scottish Executive's Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department en de Procurement and Commercial Services Division bij de Schotse administratie.

11. Geldigheid van aanbesteding: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is de geldigheid van deze aanbesteding onderworpen aan de voorwaarde dat geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1.12.2006 een programma indient om de routes in kwestie vanaf 1.1.2007 of eerder in overeenstemming met de opgelegde openbare dienstverplichtingen, als gewijzigd, te exploiteren zonder daarvoor subsidie te ontvangen.