Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4353 — Permira/All3Media Group) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4353 — Permira/All3Media Group) Voor de EER relevante tekst

29.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 205/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4353 — Permira/All3Media Group)

(2006/C 205/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 18 augustus 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat het Permira Europe III Fund, dat deel uitmaakt van het concern Permira Holdings Ltd („PHL”, Verenigd Koninkrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming All3Media Group Limited („A3M”, Verenigd Koninkrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor PHL: particulier aandelenfonds;

voor A3M: onafhankelijke productie en distributie van televisieprogramma's.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4353 — Permira/All3Media Group, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel