Home

Zaak C-313/06: Beroep ingesteld op 19 juli 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

Zaak C-313/06: Beroep ingesteld op 19 juli 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

2.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 212/25


Beroep ingesteld op 19 juli 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-313/06)

(2006/C 212/42)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Lawunmi en D. Recchia, gemachtigden)

Verweerster: Italiaanse Republiek

Conclusies van verzoekster

vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/26/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel 3, lid 1, van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Italiaanse Republiek te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2004/26/EG in nationaal recht is op 20 mei 2005 verstreken.