Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4329 — Total/Cepsa) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4329 — Total/Cepsa) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

15.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4329 — Total/Cepsa)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2006/C 222/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 8 september 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming TOTAL S.A. („TOTAL”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van de verordening van de Raad volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Compañía Española de Petróleos S.A.(„Cepsa”, Spanje) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor TOTAL : activiteiten in verband met de productie van benzine en gas, raffinage, distributie van aardolieproducten, petrochemische producten en chemische specialiteiten;

voor Cepsa : productie van benzine en gas, raffinage, distributie van aardolieproducten en petrochemische producten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4329 — Total/Cepsa aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel