Home

Zaak C-14/05: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 juli 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam — Nederland) — Anagram International Inc./Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Met gas gevulde ballons)

Zaak C-14/05: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 juli 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam — Nederland) — Anagram International Inc./Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Met gas gevulde ballons)

16.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 224/9


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 juli 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam — Nederland) — Anagram International Inc./Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam

(Zaak C-14/05)(1)

(Gemeenschappelijk douanetarief - Gecombineerde nomenclatuur - Tariefindeling - Met gas gevulde ballons)

(2006/C 224/16)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Gerechtshof te Amsterdam

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Anagram International Inc.

Verweerder: Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Gerechtshof te Amsterdam — Uitlegging van de bijlage bij verordening (EG) nr. 442/2000 van de Commissie van 25 februari 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 54, blz. 33) — Geldigheid — Tariefindeling van ballonnen — Algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur — Post 9505 90 00 en post 9503 90 32

Dictum

1)

Bij het onderzoek van de tweede vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van verordening (EG) nr. 442/2000 van de Commissie van 25 februari 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur, voor zover de producten bedoeld in punt 3 van de tabel in de bijlage daarbij worden ingedeeld onder postonderverdeling 9503 90 32 van de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief, die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie van 1 augustus 2002.

2)

De door de Commissie in verordening nr. 442/2000 gegeven indeling is, wat het product betreft dat wordt omschreven in punt 3 van de tabel in de bijlage daarbij, naar analogie van toepassing op met gas gevulde ballons die zijn gemaakt van folie van kunstmatige plastische stof met een opgedampte laag aluminium, waarbij de folie van kunstmatige plastische stof de binnenzijde van de ballon vormt.