Home

Zaak C-315/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Monomeles Protodikeio Veroias (Griekenland) op 7 juni 2006 — Georgios Diamantis e.a./FANCO A.E.

Zaak C-315/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Monomeles Protodikeio Veroias (Griekenland) op 7 juni 2006 — Georgios Diamantis e.a./FANCO A.E.

16.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 224/25


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Monomeles Protodikeio Veroias (Griekenland) op 7 juni 2006 — Georgios Diamantis e.a./FANCO A.E.

(Zaak C-315/06)

(2006/C 224/48)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Monomeles Protodikeio Veroias (Griekenland)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekers: Georgios Diamantis e.a.

Verweerster: FANCO A.E.

Prejudiciële vraag

Aangezien het Griekse recht niet voorziet in een rechterlijke beslissing voorafgaand aan de definitieve beëindiging van de werkzaamheden van een onderneming of plaatselijke eenheid ingevolge de enkele wil van de werkgever, wordt gevraagd of, in de zin van artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 75/129/EEG(1) van de Raad, de bepalingen van deze richtlijn van toepassing zijn op collectieve ontslagen die voortvloeien uit de definitieve beëindiging van de werkzaamheden van een onderneming of plaatselijke eenheid, waartoe door de werkgever vrijwillig is besloten zonder voorafgaande rechterlijke beslissing ter zake.