Home

Zaak F-91/06: Beroep ingesteld op 11 augustus 2006 — Nolin/Commissie

Zaak F-91/06: Beroep ingesteld op 11 augustus 2006 — Nolin/Commissie

30.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/21


Beroep ingesteld op 11 augustus 2006 — Nolin/Commissie

(Zaak F-91/06)

(2006/C 237/36)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Nolin (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de beoordelaar in beroep van 8 april 2006 waarbij is vastgesteld verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (LOR) voor het beoordelingsjaar 2005;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker aan dat de verwerende partij heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat de beoordelaar geen melding heeft gemaakt van bepaalde taken en bepaalde wezenlijke punten ter zake van zijn werkzaamheden en in zijn LOR geen enkele opmerking met betrekking tot deze taken voorkomt. Deze situatie is het gevolg van ernstige incoherenties en onvolkomenheden die kunnen worden beschouwd als kennelijke feitelijke dwalingen bij de inaanmerkingneming van gegevens die voor zijn beoordeling relevant zijn.

Bovendien is verzoeker van mening dat ondanks de twee wijzigingen die de beoordelaar heeft aangebracht in zijn opmerkingen ten opzichte van het beoordelingsjaar 2003, het rapport van verzoeker met betrekking tot het voorgaande jaar is verlengd, hetgeen in strijd is met artikel 5 van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende artikel 43 van het Statuut omdat zich belangrijke wijzigingen ter zake van zijn functie hebben voorgedaan en een dergelijke verlenging heeft plaatsgevonden zonder de toestemming van betrokkene.