Home

Zaak C-364/06: Beroep ingesteld op 7 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-364/06: Beroep ingesteld op 7 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

14.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 249/8


Beroep ingesteld op 7 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-364/06)

(2006/C 249/17)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: N. Yerrell, gemachtigde)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg

Conclusies

vast te stellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

het Groothertogdom Luxemburg te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor de uitvoering van richtlijn 2002/15/EG is op 23 maart 2005 verstreken.