Home

Zaak C-336/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Chemnitz (Duitsland) op 3 augustus 2006 — Manfred Seuke/Landkreis Mittweida

Zaak C-336/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Chemnitz (Duitsland) op 3 augustus 2006 — Manfred Seuke/Landkreis Mittweida

28.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Chemnitz (Duitsland) op 3 augustus 2006 — Manfred Seuke/Landkreis Mittweida

(Zaak C-336/06)

(2006/C 261/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Chemnitz

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Manfred Seuke

Verwerende partij: Landkreis Mittweida

Prejudiciële vragen

1.

Mag een lidstaat op grond van artikel 1, lid 2, en artikel 8, leden 2 en 4, van richtlijn 91/439/EEG(1) van de houder van een door een andere lidstaat afgegeven rijbewijs verlangen dat hij de nationale autoriteiten verzoekt het recht te erkennen om in het binnenland gebruik te maken van die rijbevoegdheid, wanneer de rijbevoegdheid van de houder van dit buitenlandse EU-rijbewijs voorheen in het binnenland is ingetrokken of anderszins nietig is verklaard?

Zo neen,

2.

Moet artikel 1, lid 2, juncto artikel 8, leden 2 en 4, van richtlijn 91/439/EEG aldus worden uitgelegd dat een lidstaat op zijn grondgebied mag weigeren de rijbevoegdheid op basis van een in een andere lidstaat afgegeven rijbewijs te erkennen, wanneer de rijbevoegdheid van de houder van dit buitenlandse EU-rijbewijs voorheen in het binnenland is ingetrokken of anderszins nietig is verklaard, wanneer de termijn waarbinnen in het binnenland de rijbevoegdheid niet opnieuw mag worden toegekend, die samen met deze maatregel is opgelegd, was afgelopen voordat het rijbewijs in een andere lidstaat werd afgegeven en wanneer op basis van objectieve aanknopingspunten (geen woonplaats in de lidstaat die het rijbewijs afgeeft, en afwijzing van de aanvraag tot herkrijging van rijbevoegdheid in het binnenland) moet worden aangenomen dat met de verkrijging van de buitenlandse EU-rijbevoegdheid alleen de strenge materiële vereisten van de procedure tot herkrijging van het rijbewijs in het binnenland, in het bijzonder het medisch-psychologisch advies, zijn omzeild?