Home

Zaak F-22/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 19 september 2006 –Vienne e.a./Parlement (Weigering van bijstand krachtens artikel 24 Statuut — Overdracht van in België verworven pensioenrechten — Niet-ontvankelijkheid)

Zaak F-22/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 19 september 2006 –Vienne e.a./Parlement (Weigering van bijstand krachtens artikel 24 Statuut — Overdracht van in België verworven pensioenrechten — Niet-ontvankelijkheid)

28.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/33


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 19 september 2006 –Vienne e.a./Parlement

(Zaak F-22/06)(1)

(Weigering van bijstand krachtens artikel 24 Statuut - Overdracht van in België verworven pensioenrechten - Niet-ontvankelijkheid)

(2006/C 261/68)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: G. Bounéou en F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha en K. Zejdova, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement houdende afwijzing van de verzoeken om bijstand die door verzoekers werden ingediend in het kader van de overdracht van hun in België verworven pensioenrechten en, anderzijds, verzoek om schadevergoeding.

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Iedere partij draagt haar eigen kosten.