Home

Directoraat-generaal Milieu (DG ENV) — Bekendmaking van een vacature voor de functie van bijzonder raadadviseur — (rang AD 14) COM/2006/10033

Directoraat-generaal Milieu (DG ENV) — Bekendmaking van een vacature voor de functie van bijzonder raadadviseur — (rang AD 14) COM/2006/10033

31.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 262/1


DIRECTORAAT-GENERAAL MILIEU (DG ENV)

Bekendmaking van een vacature voor de functie van bijzonder raadadviseur (rang AD 14)

COM/2006/10033

(2006/C 262 A/01)

Wij bieden aan:

De functie van bijzonder raadadviseur. De bijzonder raadadviseur zal werken op de verschillende beleidsgebieden waarvoor het DG bevoegd is en analysen en conclusies samenbrengen die betrekking hebben op allerhande onderling gerelateerde vraagstukken. De taken van de raadadviseur hebben vooral betrekking op horizontale kwesties teneinde bij te dragen aan de interne coördinatie van het DG en de integratie van milieuprioriteiten in andere beleidsgebieden van de Gemeenschap te verbeteren, zoals milieu en vervoer, duurzame mobiliteit, het verband met klimaatverandering enz.; milieu en energie, waaronder hernieuwbare energie, doelmatiger gebruik van fossiele brandstoffen enz.; milieu en concurrentievermogen, bijvoorbeeld bestudering van eco-efficiency, kosten van milieuschade, afwegingen tussen milieu en economische baten, het verband met de strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid enz.; gevolgen van milieuschade voor de gezondheid van de mens.

Wij zoeken:

Kandidaten met een grondige en uitgebreide kennis van en ervaring met het coördineren van allerlei aspecten van overheidsbeleid, bij voorkeur op het niveau van de Gemeenschap en de lidstaten. Ervaring met het integreren van het milieu in andere beleidsgebieden geldt als pluspunt. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij/zij beschikt over bewezen onderhandelingsbekwaamheden, uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, en een goed inzicht in economie en het bedrijfsleven. Ervaring in het ontwikkelen van beleid is onontbeerlijk. Gegadigden moeten blijk kunnen geven van een grondige kennis van de instellingen van de Europese Unie.

Gegadigden dienen:

1.

onderdaan van een van de lidstaten van de Europese Unie te zijn;

2.

in het bezit te zijn van een universitair diploma dat toegang geeft tot een postdoctorale studie;

3.

ten minste 15 jaar beroepservaring na het behalen van een universitair diploma te hebben op een niveau waartoe bovengenoemde kwalificaties toegang geven. Ten minste 5 jaar van deze beroepservaring dient te zijn opgedaan in een managementfunctie of adviserende functie op hoger niveau;

4.

over een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie en een behoorlijke kennis van een andere van deze talen te beschikken.

De Commissie selecteert en benoemt de raadadviseur volgens haar eigen wervings- en selectieprocedures. Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn die welke overeenkomstig het Statuut gelden voor de ambtenaren van rang AD 14 van de Europese Gemeenschappen. De Commissie voert een beleid dat gericht is op gelijke behandeling.

De volledige taakomschrijving, de selectiecriteria en de sollicitatiegegevens kunnen worden aangetroffen op:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm.

Om zijn/haar kandidaatstelling online in te dienen, zie:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/index_en.html.

Bij technische problemen kan een e-mail worden gericht aan:

ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

De uiterste datum voor inschrijving is 4 december 2006. Online inschrijven is mogelijk tot 12 uur 's middags, plaatselijke tijd te Brussel.