Home

GR-Elliniko: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door de Helleense Republiek overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van aan openbare dienstverplichtingen onderworpen geregelde luchtdiensten

GR-Elliniko: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door de Helleense Republiek overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van aan openbare dienstverplichtingen onderworpen geregelde luchtdiensten

31.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/34


GR-Elliniko: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Aanbesteding door de Helleense Republiek overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van aan openbare dienstverplichtingen onderworpen geregelde luchtdiensten

(2006/C 262/08)

1. Inleiding: Overeenkomstig lid 1, punt a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft de Griekse regering besloten om met ingang van 1.4.2006 een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten op de volgende routes:

Athene-Kalimnos,

Thessaloniki-Kalamata,

Thessaloniki-Limnos-Ikaria.

De voor deze verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 260 van 28.10.2006.

Voor zover op 1.4.2007 geen enkele luchtvaartmaatschappij de Burgerluchtvaartautoriteit heeft gemeld dat zij voornemens is met ingang van 1.5.2007 geregelde luchtdiensten te exploiteren op één of meer van bovengenoemde routes, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening voor de desbetreffende route(s) en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Griekenland besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, punt d), van bovengenoemde verordening de procedure te starten om de toegang tot één of meer van bovengenoemde routes (als aangegeven in het hierna komende punt) voor een periode van drie jaar tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 1.5.2007 te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden.

2. Betreft: Levering, op exclusieve basis met ingang van 1.5.2007 en gedurende drie jaar, van aan openbare dienstverplichtingen onderworpen geregelde luchtdiensten op de volgende routes:

Athene-Kalimnos,

Thessaloniki-Kalamata,

Thessaloniki-Limnos-Ikaria.

De diensten op deze routes moeten worden geëxploiteerd in overeenstemming met de bepalingen van de desbetreffende openbare dienstverplichtingen, als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 260 van 28.10.2006.

Er mogen offertes worden ingediend voor één of op meer van de bovenstaande routes. Alle offertes moeten echter voor elke route afzonderlijk worden ingediend.

Gezien de bijzondere aard van de luchtvaartroutes in kwestie moeten de zich kandidaat stellende luchtvaartmaatschappijen kunnen aantonen dat het cabinepersoneel op bovenstaande routes Grieks verstaat en spreekt.

3. Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder de bepalingen van de punten d) tot en met i) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes.

In geval van nood, wanneer wordt besloten een nieuwe openbare aanbesteding uit te schrijven (omdat de initiële procedure geen bevredigende resultaat heeft opgeleverd), kan het Griekse Ministerie van Vervoer en Communicatie het nodige doen om ervoor te zorgen dat in de vitale behoeften inzake luchtvervoer van een bepaalde afgelegen regio wordt voorzien, mits dergelijke maatregelen in overeenstemming zijn met de beginselen van niet-discriminatie, proportionaliteit en transparantie en niet langer dan zes maanden van kracht blijven.

Indien slechts één offerte wordt ingediend en als die offerte als financieel onaanvaardbaar wordt beschouwd, kan de onderhandelingsprocedure worden gevolgd.

De gegadigden worden gebonden door hun offerte tot de overeenkomsten zijn toegewezen.

5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier voor de aanbesteding, omvattende het bijzonder reglement van de aanbesteding en de overige vereiste informatie, kan gratis worden verkregen bij de Helleense Burgerluchtvaartautoriteit, Directoraat Luchtvaartbeleid, Vas. Georgiou 1, GR-166 04 Elliniko, tel. (30-210) 891 61 49 of fax (30-210) 894 71 01.

6. Financiële compensatie: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd als compensatie voor de exploitatie van elke route in kwestie gedurende drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd). De financiële compensatie wordt driemaandelijks betaald door overschrijving op een rekening van de luchtvaartmaatschappij bij een in Griekenland erkende bank, en dit dertig dagen na de datum van de desbetreffende factuur van de luchtvaartmaatschappij. Het exacte bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt vastgesteld op grond van de in werkelijkheid uitgevoerde vluchten, een certificaat van de relevante instanties van de burgerluchtvaartautoriteit waarin wordt bevestigd dat aan de contractuele voorwaarden is voldaan en het gevraagde compensatiebedrag pro rata.

7. Selectiecriteria: Voor elke onder deze aanbesteding vallende route is het selectiecriterium om te kiezen tussen de luchtvaartmaatschappijen welke in staat worden geacht om de diensten op de desbetreffende route vlot en in overeenstemming met de vastgelegde openbare dienstverplichtingen te exploiteren, het laagste bedrag voor de totale gevraagde financiële compensatie voor de desbetreffende route.

8. Looptijd, wijziging en beëindiging van de overeenkomst: De overeenkomst gaat in vanaf 1.5.2007 en neemt een einde op 30.4.2010.

Wijzigingen van de overeenkomst moeten in overeenstemming zijn met de openbare dienstverplichtingen als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 260 van 28.10.2006. Alle wijzigingen van de overeenkomst moeten schriftelijk worden bekendgemaakt.

Bij onverwachte wijzigingen van de exploitatievoorwaarden kan het bedrag van de compensatie worden herzien.

Elke ondertekenende partij kan de overeenkomst beëindigen na het verstrijken van een opzegtermijn van zes maanden. Ingeval van bijzonder ernstige redenen of wanneer de luchtvaartmaatschappij niet op passende wijze voldoet aan de in de overeenkomst vastgelegde openbare dienstverplichtingen kan de aanbesteder het contract zonder opzegtermijn beëindigen. De overeenkomst wordt ook geacht automatisch te zijn beëindigd wanneer de luchtvaartlicentie of het bewijs luchtvaartexploitant (AOC) van de luchtvaartmaatschappij in kwestie wordt geschorst of ingetrokken.

9. Sancties bij niet-naleving van de overeenkomst: De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor de naleving van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst.

Het aantal vluchten dat om direct aan de luchtvaartmaatschappij toe te schrijven redenen wordt geannuleerd, mag jaarlijks niet meer bedragen dan 2% van het totale aantal vluchten. Wanneer dat toch het geval is, wordt de financiële compensatie pro rata verminderd.

Ingeval van niet-naleving, om andere redenen dan overmacht, van een deel of van het geheel van de in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen van de contractant (andere dan het bovengenoemde geval waarbij het aantal geannuleerde vluchten niet meer bedraagt dan 2 % van het totale aantal vluchten per jaar), kan de aanbesteder de volgende sancties opleggen:

Wanneer meer dan 2 % van de jaarlijks geplande vluchten op een gegeven route wordt geannuleerd, wordt de financiële compensatie voor de desbetreffende route (voor die vluchten die in de loop van het kwartaal in kwestie daadwerkelijk worden uitgevoerd) verder verminderd met het bedrag dat normaliter ter compensatie zou worden verleend wanneer de vluchten wél hadden plaatsgehad.

Wanneer de niet-naleving betrekking heeft op het aantal daadwerkelijk in het kwartaal aangeboden zitplaatsen per week, wordt de financiële compensatie verminderd in verhouding tot het aantal niet-aangeboden zitplaatsen.

Wanneer de niet-naleving betrekking heeft op de daadwerkelijk gehanteerde tarieven, wordt de financiële compensatie verminderd in verhouding tot het verschil tussen de gehanteerde en de in de overeenkomst vastgelegde tarieven.

Ingeval van een andere inbreuk op de in de overeenkomst vastgelegde bepalingen, wordt de in de luchthavenvoorschriften vastgelegde boete opgelegd.

Afgezien van bovenstaande sancties kan, wanneer de contractant een derde maal in hetzelfde kwartaal dezelfde inbreuk maakt op dezelfde route, na schriftelijke kennisgeving van de burgerluchtvaartautoriteit aan de contractant en indien de contractant niet afdoende kan aantonen dat de verantwoordelijkheid niet bij hem ligt, worden geëist dat de borgstelling inzake de naleving van de contractuele voorwaarden voor de desbetreffende route geheel of gedeeltelijk verbeurd wordt verklaard. Bij de beslissing om deze sanctie op te leggen, wordt rekening gehouden met de ernst van elke vastgestelde inbreuk en wordt het evenredigheidsbeginsel toegepast.

De aanbesteder kan ook een compensatie voor geleden schade eisen.

10. Indiening van de offertes: De offertes dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden opgestuurd of ter plaatse tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op het volgende adres:

Ministerie van Vervoer en communicatie, Burgerluchtvaartautoriteit, Directoraat-generaal Luchtvervoer, Directoraat Luchtvaartbeleid, Afdeling II, Vasileos Georgiou 1, GR-16604 Elliniko.

Indiening uiterlijk op de 32e dag na de datum van bekendmaking van deze aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Unie, vóór 12:00 plaatselijke tijd.

Per post toegezonden offertes moeten uiterlijk op bovenstaand(e) datum en uur worden ontvangen, waarbij het ontvangstbewijs als bewijs geldt.

11. Geldigheid van de aanbesteding: Deze aanbesteding is slechts geldig wanneer geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1.4.2007 bij de Burgerluchtvaartautoriteit een programma heeft ingediend om deze verbinding met ingang van 1.5.2007 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening, zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen.

In ieder geval blijft deze aanbesteding geldig voor die routes waarvoor geen enkele luchtvaartmaatschappij op 1.5.2007 blijken van belangstelling onder bovengenoemde voorwaarden heeft ingediend.