Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials) Voor de EER relevante tekst

1.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 267/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials)

(2006/C 267/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 oktober 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een concentratievoornemen in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1), waarin is medegedeeld dat de Apollo Group („Apollo”, Verenigde Staten), die onder meer zeggenschap heeft over het chemiebedrijf Hexion Specialty Chemicals, Inc. („Hexion”), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledige zeggenschap verkrijgt over GE Advanced Materials („GEAM”, Verenigde Staten) en de joint ventures GE Bayer Silicones („GEBS”) en GE Toshiba Silicones („GETOS”) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Apollo: beleggingen in effecten, via Hexion: vervaardiging en verkoop van verscheidene thermoplastische harsen en daarmee verband houdende producten;

voor GEAM: vervaardiging en verkoop van siliconen en daarmee verband houdende producten; gesmolten kwarts en keramisch materiaal;

voor GEBS: vervaardiging en verkoop van siliconen en daarmee verband houdende producten, hoofdzakelijk in Europa;

voor GETOS: vervaardiging en verkoop van siliconen en daarmee verband houdende producten in Azië.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4413 — Apollo Group/Advanced Materials, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel