Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets) Voor de EER relevante tekst

28.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 289/22


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets)

(2006/C 289/08)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 20 november 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Basell Polyolefine GmbH („Basell”, Duitsland), die eigendom is van AI International S.à.r.l. (Luxemburg), een onderdeel van het concern Access Industries („Access Industries”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad zeggenschap verkrijgt over een kraakinstallatie in Münchsmünster, Duitsland, en een aantal aanverwante activa („Münchsmünster Cracker”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Basell: vervaardiging en verkoop van olefinen, polyolefinen en aanverwante producten;

voor Access: groep houdstermaatschappijen met belangen in de oliesector (waaronder TNK-BP, Slavneft) en de kolen-, de aluminium-, de elektriciteits- en de telecommunicatiesector;

voor Münchsmünster Cracker: een stoomkraker in Münchsmünster die olefinen, zoals ethyleen en propyleen, produceert die worden gebruikt als grondstof voor de petrochemische industrie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets en aanverwante activa, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel.