Home

Rectificatie van aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/79/06 voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van adminstrateurs-linguïsten (AD5) met Nederlands als hoofdtaal op het gebied van vertaling ( PB C 277 A 15.11.2006 )

Rectificatie van aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/79/06 voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van adminstrateurs-linguïsten (AD5) met Nederlands als hoofdtaal op het gebied van vertaling ( PB C 277 A 15.11.2006 )

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 293/1


Rectificatie van aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/79/06 voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van adminstrateurs-linguïsten (AD5) met Nederlands als hoofdtaal op het gebied van vertaling

(Publicatieblad van de Europese Unie C 277 A van 15 november 2006)

(2006/C 293 A/01)

Op bladzijde 4, onder kopje „A. Aard van de functie, toelatingsvoorwaarden (vereist profiel)”:

in plaats van:

„U kunt zich slechts voor één van deze vergelijkende onderzoeken inschrijven.”

te lezen:

„U kunt zich slechts voor één van deze vergelijkende onderzoeken en voor één optie inschrijven.”

Op bladzijde 8, onder kopje „C. Examens, 1. Schriftelijke examens — Puntenwaardering”:

in plaats van:

„De schriftelijke examens worden tegelijkertijd georganiseerd in een of meerdere centra in de Europese Unie voor alle kandidaten die voor de toelatingstoetsen samen de meeste punten hebben behaald, met dien verstande dat zij voor elk van die toetsen het vereiste minimumaantal punten moeten hebben behaald.

De datum van de schriftelijke examens zal door EPSO worden vastgesteld en kan niet worden gewijzigd op verzoek van de kandidaten. De datum wordt meegedeeld in de oproeping (via het EPSO-dossier).”

te lezen:

„De schriftelijke examens worden tegelijkertijd georganiseerd in een of meerdere centra in de Europese Unie voor alle kandidaten die voor de toelatingstoetsen samen de meeste punten hebben behaald, met dien verstande dat zij voor elk van die toetsen het vereiste minimumaantal punten moeten hebben behaald.

Indien een kandidaat voor één van de examens het vereiste minimum niet heeft behaald, wordt het andere examen niet beoordeelt.

De datum van de schriftelijke examens zal door EPSO worden vastgesteld en kan niet worden gewijzigd op verzoek van de kandidaten. De datum wordt meegedeeld in de oproeping (via het EPSO-dossier).”

Op bladzijde 9, onder kopje „C. 4. Facultatieve examens”:

in plaats van:

„De facultatieve examens bieden de geslaagde kandidaten de mogelijkheid hun kennis van overige talen aan te tonen. De jury zal met deze examens geen rekening houden bij het vaststellen van de reservelijst en het bepalen van de volgorde daarvan. Deze examens zijn bedoeld om de instellingen te helpen bij de aanwerving optimaal gebruik te maken van de reservelijst. De facultatieve examens worden slechts georganiseerd voor de kandidaten die op de reservelijst zijn geplaatst.”

te lezen:

„De facultatieve examens bieden de geslaagde kandidaten de mogelijkheid hun kennis van overige talen aan te tonen. De jury zal met deze examens geen rekening houden bij het vaststellen van de reservelijst en het bepalen van de volgorde daarvan. Deze examens zijn bedoeld om de instellingen te helpen bij de aanwerving optimaal gebruik te maken van de reservelijst. De facultatieve examens worden slechts gecorrigeerd voor de kandidaten die op de reservelijst zijn geplaatst.”

Op bladzijde 10, onder kopje „D. 2. Oproepingen”:

in plaats van:

„Informatie over de oproeping voor de toelatingstoetsen en de verschillende examens is uitsluitend via de website van EPSO6 te vinden. Bij uw inschrijving kiest u een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot die informatie. Eventuele wijzigingen in uw post- of e-mailadres dient u zelf in uw EPSO-dossier aan te brengen.”

te lezen:

„Informatie over de deelname aan de toelatingstoetsen en de verschillende examens is uitsluitend via de website van EPSO6 te vinden. Bij uw inschrijving kiest u een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot die informatie. Eventuele wijzigingen in uw post- of e-mailadres dient u zelf in uw EPSO-dossier aan te brengen.”

Op bladzijde 10, onder voetnoot 1:

in plaats van:

„http://europa.eu/epso/on-line-applications/guide_nl.htm”

te lezen:

„http://europa.eu/epso/on-line-applications/pdf/guide_version061110_nl.pdf”

Op bladzijde 13, onder kopje „E. Algemene Informatie, 3. Indicatief tijdschema”:

in plaats van:

„Het vergelijkend onderzoek neemt ongeveer negen maanden in beslag (te rekenen vanaf de datum van de elektronische inschrijving), afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten.”

te lezen:

„Het vergelijkend onderzoek neemt ongeveer een jaar in beslag (te rekenen vanaf de datum van de elektronische inschrijving), afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten.”

Op bladzijde 15, onder kopje „Bijlage”:

in plaats van:

„Kandidaten kunnen, uiterlijk 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin het besluit van de jury wordt meegedeeld, vragen dat hun sollicitatie opnieuw wordt bekeken. Hiertoe dienen zij een met redenen omklede brief te sturen naar:”

te lezen:

„Kandidaten kunnen, uiterlijk 20 kalenderdagen na de datum van verzending online van de brief waarin het besluit van de jury wordt meegedeeld, vragen dat hun sollicitatie opnieuw wordt bekeken. Hiertoe dienen zij een met redenen omklede brief te sturen naar:”