Home

Zaak C-475/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 oktober 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Cremona — Italië) — Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl/Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Zesde btw-richtlijn — Artikel 33, lid 1 — Verbod op heffing van andere nationale belastingen die karakter van omzetbelasting bezitten — Begrip omzetbelasting — Italiaanse regionale belasting op productieve activiteiten)

Zaak C-475/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 oktober 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Cremona — Italië) — Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl/Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Zesde btw-richtlijn — Artikel 33, lid 1 — Verbod op heffing van andere nationale belastingen die karakter van omzetbelasting bezitten — Begrip omzetbelasting — Italiaanse regionale belasting op productieve activiteiten)

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/3


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 oktober 2006 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Cremona — Italië) — Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl/Agenzia Entrate Ufficio Cremona

(Zaak C-475/03)(1)

(Zesde btw-richtlijn - Artikel 33, lid 1 - Verbod op heffing van andere nationale belastingen die karakter van omzetbelasting bezitten - Begrip „omzetbelasting” - Italiaanse regionale belasting op productieve activiteiten)

(2006/C 294/05)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria provinciale di Cremona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl

Verwerende partij: Agenzia Entrate Ufficio Cremona

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Commissione tributaria provinciale di Cremona — Uitlegging van artikel 33 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991 (PB L 376, blz. 1) — Verenigbaarheid van nationale regeling waarbij regionale belasting op productiewerkzaamheden wordt ingevoerd

Dictum

Artikel 33 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991, moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan de handhaving van een fiscale heffing met kenmerken als die van de belasting die in het hoofdgeding aan de orde is.