Home

Zaak C-84/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 oktober 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek ([Niet-nakoming — Verordening (EEG) nr. 4253/88 en artikel 10 EG — Structuurfondsen — Coördinatie van bijstandsverlening uit Structuurfondsen met die van EIB — Stelselmatige verlaging van uit EOGFL, afdeling Oriëntatie, betaalde steunbedragen — Rechten die IFADAP tijdens programmaperiode 1994-1999 heeft geheven])

Zaak C-84/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 oktober 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek ([Niet-nakoming — Verordening (EEG) nr. 4253/88 en artikel 10 EG — Structuurfondsen — Coördinatie van bijstandsverlening uit Structuurfondsen met die van EIB — Stelselmatige verlaging van uit EOGFL, afdeling Oriëntatie, betaalde steunbedragen — Rechten die IFADAP tijdens programmaperiode 1994-1999 heeft geheven])

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/4


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 oktober 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-84/04)(1)

([Niet-nakoming - Verordening (EEG) nr. 4253/88 en artikel 10 EG - Structuurfondsen - Coördinatie van bijstandsverlening uit Structuurfondsen met die van EIB - Stelselmatige verlaging van uit EOGFL, afdeling Oriëntatie, betaalde steunbedragen - Rechten die IFADAP tijdens programmaperiode 1994-1999 heeft geheven])

(2006/C 294/06)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen, aanvankelijk vertegenwoordigd door A. M. Alves Vieira, vervolgens door G. Braun, gemachtigden, bijgestaan door N. Castro Marques en F. Costa Leite, advogados,

Verwerende partij: Portugese Republiek (vertegenwoordigers: L. Fernandes, gemachtigde, bijgestaan door C. Botelho Moniz en E. Maia Cadete, advogados,

Voorwerp

Niet-nakoming — Artikel 10 EG en verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PB L 374, blz. 1) — Stelselmatige verlaging van uit EOGFL, afdeling Oriëntatie, betaalde steunbedragen — Verplichte rechten die IFADAP tijdens programmaperiode 1994-1999 heeft geïnd

Dictum

1)

Door de invoering door het Instituto de Financiamento e Apoio ao Desinvolvimento da Agricultura e Pesca (Instituut voor de financiering en ondersteuning van de ontwikkeling van de landbouw en de visserij) toe te staan van een procedure voor de verlening van financiële bijstand uit de communautaire structuurfondsen die voorziet in wezenlijke formaliteiten die de betaling impliceren van rechten die vrijwillig noch facultatief zijn, en die geen vergoeding voor verrichte diensten vormen maar dienen ter financiering van taken die de Portugese Staat met name op grond van het gemeenschapsrecht dient te verrichten, en door deze procedure in stand te laten, heeft de Portugese Republiek niet voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds, zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2082/93 van de Raad van 20 juli 1993.

2)

De Portugese Republiek wordt verwezen in de kosten.