Home

Zaak T-153/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Ferriere Nord/Commissie ( Mededinging — Boete — Schending van artikel 81 EG — Bevoegdheden van Commissie inzake tenuitvoerlegging — Verjaring — Artikelen 4 en 6 van verordening (EEG) nr. 2988/74 — Ontvankelijkheid )

Zaak T-153/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Ferriere Nord/Commissie ( Mededinging — Boete — Schending van artikel 81 EG — Bevoegdheden van Commissie inzake tenuitvoerlegging — Verjaring — Artikelen 4 en 6 van verordening (EEG) nr. 2988/74 — Ontvankelijkheid )

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/44


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Ferriere Nord/Commissie

(Zaak T-153/04)(1)

(„Mededinging - Boete - Schending van artikel 81 EG - Bevoegdheden van Commissie inzake tenuitvoerlegging - Verjaring - Artikelen 4 en 6 van verordening (EEG) nr. 2988/74 - Ontvankelijkheid”)

(2006/C 294/92)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italië) (vertegenwoordigers: W. Viscardini en G. Donà, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Nijenhuis en A. Whelan, gemachtigden, bijgestaan door A. Colabianchi, advocaat)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de bij brief van 5 februari 2004 en bij faxbericht van 13 april 2004 meegedeelde beschikkingen van de Commissie betreffende het niet-aangezuiverde saldo van de geldboete die aan verzoekster is opgelegd bij beschikking 89/515/EEG van de Commissie van 2 augustus 1989 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.553 — Betonstaalmatten) (PB L 260, blz. 1)

Dictum

1)

De bij brief van 5 februari en bij faxbericht van 13 april 2004 meegedeelde beschikkingen van de Commissie betreffende het niet-aangezuiverde saldo van de boete die aan verzoekster is opgelegd bij beschikking 89/515/EEG van de Commissie van 2 augustus 1989 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.553 — Betonstaalmatten), worden nietig verklaard.

2)

De Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van verzoekster.