Home

Zaak C-412/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Stuttgart (Duitsland) op 10 oktober 2006 — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

Zaak C-412/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Stuttgart (Duitsland) op 10 oktober 2006 — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

16.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 310/7


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Stuttgart (Duitsland) op 10 oktober 2006 — Annelore Hamilton/Volksbank Filder eG

(Zaak C-412/06)

(2006/C 310/12)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Stuttgart

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Annelore Hamilton

Verwerende partij: Volksbank Filder eG

Prejudiciële vragen

1.

Dienen de artikelen 4, eerste alinea, en 5, lid 1, van richtlijn 85/577/EEG(1) aldus te worden uitgelegd dat deze bepalingen niet eraan in de weg staan dat de nationale wetgever het in artikel 5 van de richtlijn bedoelde recht van opzegging ondanks gebrekkige informatie van de consument aldus in de tijd beperkt, dat het vervalt één maand nadat beide partijen hun prestatie uit de overeenkomst volledig hebben verricht?

Indien het Hof de eerste prejudiciële vraag ontkennend beantwoordt:

2.

Dient richtlijn 85/577/EEG aldus te worden uitgelegd dat de consument het recht van opzegging — in het bijzonder na afwikkeling van de overeenkomst — niet kan verwerken indien hij niet overeenkomstig artikel 4, eerste alinea, van de richtlijn van dit recht in kennis is gesteld?