Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) Voor de EER relevante tekst

29.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 321/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/C 321/03)

1.

Op 19 december 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en ingevolge een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming MAN Ferrostaal AG („Ferrostaal”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Eurotecnica Melamine S.A. („Eurotecnica”, Luxemburg), die deel uitmaakt van Eurotecnica Group SA, door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Ferrostaal: een wereldwijd actief engineeringconcern, dat zich ook bezighoudt met chemische technologie;

voor Eurotecnica: engineeringdiensten en licentieverlening voor chemische productietechnologie, met name technologie voor de productie van melamine.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel