Home

Zaak F-134/06: Beroep ingesteld op 29 november 2006 — Bordini/Commissie

Zaak F-134/06: Beroep ingesteld op 29 november 2006 — Bordini/Commissie

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/87


Beroep ingesteld op 29 november 2006 — Bordini/Commissie

(Zaak F-134/06)

(2006/C 326/175)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giovanni Bordini (Dover, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 25 januari 2006 waarbij het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) heeft geweigerd te erkennen dat verzoeker in het Verenigd Koninkrijk woonachtig was en, dientengevolge, heeft geweigerd om de aanpassingscoëfficiënt van het Verenigd Koninkrijk op zijn pensioen toe te passen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling, over de bedragen die vanaf 1 april 2004 krachtens de retroactieve toepassing van de aanpassingscoëfficiënt van het Verenigd Koninkrijk op verzoekers pensioen verschuldigd waren, van rente berekend op basis van het rentepercentage voor de voornaamste herfinancieringtransacties dat door de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode is vastgesteld, vermeerderd met twee procentpunten;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker in de eerste plaats dat het bestreden besluit niet voldoet aan de motiveringsplicht, aangezien het in zo vage bewoordingen is opgesteld dat het onmogelijk is, de onderliggende redenering te begrijpen.

Voorts beroept hij zich op schending van artikel 82 van het oude Statuut, artikel 20 van bijlage XIII bij het nieuwe Statuut, kennelijk onjuiste beoordeling van de feiten die tot een verkeerde rechtsopvatting heeft geleid, schending van het evenredigheidsbeginsel en van het recht op een privé-leven.

Ten slotte heeft de Commissie inbreuk gemaakt op de zorgplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur niet geëerbiedigd.