Home

Zaak C-425/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 16 oktober 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, in liquidatie

Zaak C-425/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 16 oktober 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, in liquidatie

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/28


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 16 oktober 2006 — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, in liquidatie

(Zaak C-425/06)

(2006/C 326/59)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte suprema di cassazione

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Verwerende partij: Part Service Srl, in liquidatie

Prejudiciële vragen

1)

Is het begrip „rechtsmisbruik” dat in het arrest van het Hof in zaak C-255/02 is omschreven als transacties met het wezenlijke doel een belastingvoordeel te verkrijgen, gelijk aan, ruimer dan, of beperkter dan het begrip transacties met geen andere economische motieven dan het verkrijgen van een belastingvoordeel?

2)

Kan het afzonderlijk sluiten van lease-, financierings-, verzekerings- en bemiddelingsovereenkomsten, waardoor alleen over de vergoeding voor het recht van gebruik van het goed btw wordt geheven, terwijl het sluiten van één enkele lease-overeenkomst volgens de praktijk en de uitlegging in de nationale rechtspraak ook de financiering zou omvatten en dus btw-heffing over de totale vergoeding zou meebrengen, voor de toepassing van de btw worden aangemerkt als rechtsmisbruik (of als misbruik van rechtsvormen), met het gevolg dat uit de belasting over de toegevoegde waarde voortvloeiende eigen middelen van de Gemeenschap niet worden geïnd?