Home

Zaak C-439/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Dresden (Duitsland) op 24 oktober 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesreguliersbehörde

Zaak C-439/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Dresden (Duitsland) op 24 oktober 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesreguliersbehörde

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/34


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Dresden (Duitsland) op 24 oktober 2006 — citiworks AG/Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesreguliersbehörde

(Zaak C-439/06)

(2006/C 326/73)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Dresden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: citiworks AG

Verwerende partij: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesreguliersbehörde

Andere partijen: 1. Flughafen Leipzig/Halle GmbH, 2. Bundesnetzagentur

Prejudiciële vraag

„Is § 110, lid 1, punt 1, van het Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung Energiewirtschaftsgesetz — EnWG van 7 juli 2005 (BGBl. I 2005, 1970, blz. 3621) verenigbaar met artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003(1) (PB L 176, blz. 37), voor zover onder de in § 110, lid 1, punt 1, EnWG genoemde voorwaarden de algemene bepalingen inzake de toegang tot het net (§§ 20-28a EnWG) zelfs dan niet van toepassing zijn op een zogenoemd bedrijvennet, wanneer een vrije toegang tot het net geen onredelijke hindernissen zou opleveren?”