Home

Zaak C-448/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Köln (Duitsland) op 2 november 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH/Bondsrepubliek Duitsland

Zaak C-448/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Köln (Duitsland) op 2 november 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH/Bondsrepubliek Duitsland

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/38


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Köln (Duitsland) op 2 november 2006 — Firma cp-Pharma Handels GmbH/Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-448/06)

(2006/C 326/80)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Köln

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Firma cp-Pharma Handels GmbH

Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland

Prejudiciële vraag

Is verordening (EG) nr. 1873/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003(1) tot wijziging van bijlage II bij verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong(2) gedeeltelijk nietig wegens schending van gemeenschapsrecht van hogere rang (artikelen 1, lid 1, en 3 van verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad(3) jo. artikel 4, lid 1, van richtlijn 96/22/EEG van de Raad) in zoverre in de met (*) gemarkeerde toevoeging bij de opneming van progesteron in bijlage II bij verordening nr. 2377/90 van de Raad het gebruik van injectievloeistof als farmaceutische vorm wordt uitgesloten?