Home

Zaak C-357/05: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 november 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/55/EG — Interne markt voor aardgas — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Zaak C-357/05: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 november 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/55/EG — Interne markt voor aardgas — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 331/15


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 november 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-357/05)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2003/55/EG - Interne markt voor aardgas - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

(2006/C 331/25)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: B. Schima en S. Pardo Quintillán, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: F. Díez Moreno, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG (PB L 176, blz. 57)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG, is het Koninkrijk Spanje de krachtens die richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.