Home

Zaak C-218/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 14 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/87/EG — Aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in financieel conglomeraat — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

Zaak C-218/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 14 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/87/EG — Aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in financieel conglomeraat — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 331/22


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 14 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-218/06)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2002/87/EG - Aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in financieel conglomeraat - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

(2006/C 331/38)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: D. Maidani, gemachtigde)

Verwerende partij: Groothertogdom Luxemburg (vertegenwoordiger: C. Schiltz, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/87/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 35, blz. 1)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/87/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, is het Groothertogdom Luxemburg de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

Het Groothertogdom Luxemburg wordt verwezen in de kosten.