Home

Zaak T-217/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2006 — Ter Lembeek/Commissie (Staatssteun — Steun ten gunste van Belgische groep Beaulieu — Afstand van schuldvordering)

Zaak T-217/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2006 — Ter Lembeek/Commissie (Staatssteun — Steun ten gunste van Belgische groep Beaulieu — Afstand van schuldvordering)

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 331/28


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2006 — Ter Lembeek/Commissie

(Zaak T-217/02)(1)

(Staatssteun - Steun ten gunste van Belgische groep Beaulieu - Afstand van schuldvordering)

(2006/C 331/62)

Procestaal:Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Ter Lembeek International NV (Wielsbeke, België) (vertegenwoordigers: J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans en F. Tuytschaever, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Rozet en H. van Vliet, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de artikelen 1 en 2 van beschikking 2002/825/EG van de Commissie van 24 april 2002 betreffende de door België ten uitvoer gelegde steunmaatregel ten gunste van de groep Beaulieu (Ter Lembeek International) (PB L 296, blz. 60),

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in de kosten.