Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM) Voor de EER relevante tekst

20.1.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 14/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 14/05)

1.

Op 12 januari 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Philips&BenQ Digital Storage Corporation („PBDS”, Taiwan) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de APM- activiteiten van Koninklijke Philips Electronics N.V. („Philips APM”, Nederland) door de aankoop van aandelen en activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor PBDS: ontwikkeling, ontwerp, marketing en verkoop van optische disc drives voor pc's voor de opslag van data;

voor Philips APM: levering van weergavemodules van media- en navigatiesystemen voor de automotive-markt.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4503 — PBDS/Philips APM, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel