Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4526 — PAI/Lafarge) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4526 — PAI/Lafarge) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

23.1.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 15/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4526 — PAI/Lafarge)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 15/05)

1.

Op 15 januari 2007 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1). Hierin is medegedeeld dat PAI Partners SAS („PAI”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledige zeggenschap verkrijgt over Lafarge Roofing („Lafarge Roofing”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor PAI: private-equity-investeringen;

voor Lafarge Roofing: dakproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per faxbericht ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.4526 — PAI/Lafarge, aan onderstaand adres worden gezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Griffie Concentraties

Kamer J-70

B-1049 Brussel