Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4521 — LGI/Telenet) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4521 — LGI/Telenet) Voor de EER relevante tekst

27.1.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4521 — LGI/Telenet)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 19/07)

1.

Op 22 januari 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Liberty Global Europe („LGE”, Nederland, behorend tot de groep LGI, V.S.A.) zeggenschap verwerft in de zin van artikel 3, lid 1), sub a), van genoemde verordening over het geheel van de onderneming Telenet (België) door aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

LGE/LGI: verleent via kabelnetwerken toegang tot televisie, telefonie en internet aan huishoudelijke en zakelijke abonnees in 17 landen, waaronder België en Nederland;

Telenet: verleent via kabelnetwerken toegang tot televisie, telefonie en internet aan huishoudelijke en zakelijke abonnees in België.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4521 — LGI/Telenet, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel