Home

Zaak T-366/06: Beroep ingesteld op 4 december 2006 — Calebus/Commissie

Zaak T-366/06: Beroep ingesteld op 4 december 2006 — Calebus/Commissie

27.1.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 20/29


Beroep ingesteld op 4 december 2006 — Calebus/Commissie

(Zaak T-366/06)

(2007/C 20/44)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Calebus, SA (Almería, Spanje) (vertegenwoordiger: R. Bocanegra Sierra, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van de verzoekende partij

De in Publicatieblad L 259 van 21 september 2006 beschikking 2006/613/EG van de Commissie van 19 juli 2006 tot vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio, nietig en van onwaarde te verklaren of in te trekken, voor zover het in deze lijst opgenomen GCB „ES6110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla” het landgoed „Las Cuerdas” omvat, en de Commissie te gelasten de afbakening van dit GCB zodanig aan te passen dat het genoemde landgoed daarbuiten valt.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar vorderingen betoogt verzoekster dat de bestreden beschikking:

in strijd is met richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1), voor zover GCB ES 6110006 uit hoofde daarvan een aantal aan verzoekster toebehorende gronden omvat die niet aan de gestelde milieuvereisten voldoen; en

willekeurig is, omdat van hetzelfde gebied gronden zijn uitgesloten die wél aan deze criteria voldoen, zodat zij als GCB zouden moeten worden ingedeeld.