Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA /07/07 voor de tenuitvoerlegging van actie 1, actie 2 en actie 3 in het academisch jaar 2008-2009 en actie 4 in 2007 van Erasmus Mundus — Het communautaire actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA /07/07 voor de tenuitvoerlegging van actie 1, actie 2 en actie 3 in het academisch jaar 2008-2009 en actie 4 in 2007 van Erasmus Mundus — Het communautaire actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen

24.2.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 41/18


Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA /07/07

voor de tenuitvoerlegging van actie 1, actie 2 en actie 3 in het academisch jaar 2008-2009 en actie 4 in 2007 van Erasmus Mundus

Het communautaire actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen

(2007/C 41/13)

Er zij op gewezen dat deze oproep tot het indienen van voorstellen eerst ten uitvoer kan worden gelegd als de Commissie het jaarlijks werkprogramma met betrekking tot Erasmus Mundus (2007) heeft goedgekeurd

1. Doelstellingen en beschrijving

Het algemene doel van het Erasmus Mundus-programma is de kwaliteit van het Europees hoger onderwijs te verhogen door bevordering van de samenwerking met derde landen, teneinde de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen te verbeteren en de dialoog en het wederzijds begrip tussen volkeren en culturen te bevorderen.

De oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende activiteiten:

selecteren van hoogwaardige geïntegreerde Masteropleidingen (postdoctorale opleidingen) die worden aangeboden door een consortium van ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs in ten minste drie deelnemende landen (actie 1);

toekennen van beurzen aan hooggekwalificeerde afgestudeerden en onderzoekers uit derde landen voor het volgen van of het deelnemen aan de geselecteerde Masteropleidingen (actie 2);

selecteren van partnerschappen van hoge kwaliteit tussen de geselecteerde Masteropleidingen en instellingen voor hoger onderwijs in derde landen (actie 3);

selecteren van projecten van ten minste drie instellingen in ten minste drie deelnemende landen, die gericht zijn op verbetering van de toegankelijkheid, het imago en de zichtbaarheid van het hoger onderwijs in de Europese Unie (actie 4).

2. In aanmerking komende gegadigden

Actie 1: instellingen voor hoger onderwijs in de 27 lidstaten van de EU, de landen van de Europese Economische Ruimte/de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en de landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de EU (Kroatië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije). Instellingen in de kandidaat-lidstaten zullen in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen voor Actie 1 alleen kunnen deelnemen voor zover de officiële deelname van deze landen aan het programma geformaliseerd is via de relevante instrumenten waarin de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en die landen geregeld zijn, en wel voordat de beslissing betreffende de selectie wordt genomen (oktober 2007). Als dat niet het geval is, komen instellingen uit deze landen in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen niet in aanmerking voor actie 1.

Actie 2: individuele personen uit derde landen, d.w.z. andere dan de hierboven onder actie 1 genoemde landen.

Actie 3: instellingen voor hoger onderwijs in alle landen van de wereld.

Actie 4: instellingen in alle landen van de wereld.

3. Begroting en duur van de projecten

Het totale budget voor de financiering van projecten wordt geschat op 88,9 miljoen EUR. Wat actie 4 betreft, kan de financiële steun niet meer bedragen dan 75 % van de totale subsidiabele kosten.

Actie 1: de subsidies zullen 15 000 EUR per jaar bedragen. Masteropleidingen dienen te beginnen tussen juli en december 2008.

Actie 2: de beurzen zullen 21 000 EUR per jaar bedragen per student uit een niet-lidstaat en maximaal 13 000 EUR per onderzoeker uit een niet-lidstaat. De beurzen zijn bedoeld voor Masteropleidingen die beginnen in het academisch jaar 2008-2009.

Actie 3: de subsidies zullen minimaal 5 000 EUR en maximaal 15 000 EUR per jaar bedragen, plus toelagen voor de mobiliteit van Europese studenten en academici. De partnerschappen dienen van start te gaan tussen juli en december 2008. De maximale duur van de partnerschappen is 3 academische jaren.

Actie 4: het bedrag van de subsidie zal afhangen van de projectomvang. De projecten dienen te starten tussen 1 november en 15 december 2007. De maximale duur van de projecten is 3 jaar.

4. Termijnen

Uiterste datum voor de indiening van de aanvragen:

Actie 1: 30 april 2007

Actie 4: 31 mei 2007

Actie 3(1): 30 november 2007

Actie 2: 28 februari 2008

5. Nadere informatie

De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen, alsook de aanvraagformulieren, zijn te vinden op de volgende website:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

De aanvragen moeten aan de bepalingen van de volledige tekst voldoen en met behulp van het daartoe bestemde formulier worden ingediend.