Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4592 — Citibank/Egg Bank) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4592 — Citibank/Egg Bank) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

16.3.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 62/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4592 — Citibank/Egg Bank)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 62/09)

1.

Op 23 februari 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Citibank Overseas Investment Corporation („COIC”, VS), die deel uitmaakt van Citigroup Inc. („Citigroup”, VS), in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Egg Banking plc („Egg”, VK) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor COIC: bankieren en financiële dienstverlening;

voor Egg: bankieren en financiële dienstverlening via internet.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4592 — Citibank/Egg Bank, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel