Home

Zaak C-12/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Genova (Italië) op 18 januari 2007 — Autostrada dei Fiori Spa, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

Zaak C-12/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Genova (Italië) op 18 januari 2007 — Autostrada dei Fiori Spa, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

14.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Genova (Italië) op 18 januari 2007 — Autostrada dei Fiori Spa, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

(Zaak C-12/07)

(2007/C 82/24)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Genova

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Autostrada dei Fiori spa, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade

Verwerende partijen: Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

Prejudiciële vragen

1)

Kan een rechtspersoon met de vorm van een aandelenvennootschap en de doelstellingen, functies en bevoegdheden tot interventie op de markt die door de Italiaanse wetgever zijn verleend aan spa ANAS (in het bijzonder voortvloeiend uit de oprichtingsakten van de nieuwe rechtspersoon, uit de statuten die zijn goedgekeurd bij interministerieel decreet van 18 december 2002, en uit de nieuwe regeling van artikel 2, leden 82-90, van het voorlopig wetsbesluit van 3 oktober 2006, met wijzigingen in wet omgezet bij het „mega-amendement ”van de regering op de „financieringswet 2007 ”in artikel 1, lid 1034), worden beschouwd als een, zij het publieke, onderneming in de zin van en met de gevolgen daaraan verbonden door het gemeenschapsrecht, die als zodanig valt onder de mededingingsregels (artikel 86 van het Verdrag)?

Indien het antwoord bevestigend luidt, worden het Hof voorts de volgende prejudiciële vragen gesteld.

2)

Is met het door het gemeenschapsrecht beschermde grondrecht van de eigendom verenigbaar een regeling met kenmerken welke vergelijkbaar zijn met die van de in geding zijnde, ook zoals omgezet in wet 286/2006, waarin — tegenover een substantiële onteigeningsbevoegdheid die is verleend aan een concurrerende publieke onderneming als ANAS spa — een „eventueel recht op schadevergoeding ”is neergelegd?

3)

Gelet op de in geding zijnde regeling en rekening houdend met de wijzigingen aangebracht bij de omzetting in wet en met die aangebracht bij het zogeheten „mega-amendement ”op de financieringswet voor 2007, staan het gemeenschapsrecht en meer in het bijzonder de bepalingen op het gebied van de mededinging en de interne markt (artikelen 43 e.v. en 81 e.v. EG-Verdrag) eraan in de weg dat aan een onderneming met volledige overheidsdeelneming die kenmerken heeft welke vergelijkbaar zijn met die van ANAS spa, het beheer — van tijdelijke aard maar zonder vaststelling van een absolute eindtermijn — van openbare diensten of infrastructuur wordt opgedragen zonder dat een aanbesteding is uitgeschreven?

4)

Staat het gemeenschapsrecht op het gebied van procedures voor openbare aanbestedingen eraan in de weg dat een lidstaat de regeling van de richtlijnen inzake de aanbesteding van leveringen en diensten uitbreidt tot „verticale ”operaties van particuliere ondernemingen die concessionaris zijn en bevoegd zijn tot aanbesteding, waarbij de lidstaat zich voorts het recht voorbehoudt om de leden van de commissies te benoemen die over de door de concessionarissen uitgeschreven aanbestedingen moeten beslissen?

5)

Voor zover zij voordelen toekennen die aan particuliere concurrenten niet worden toegekend, en voor zover daarvoor geen gescheiden boekhouding behoeft te worden gevoerd, kunnen dan als bij de artikelen 87 en volgende van het Verdrag verboden staatssteun worden aangemerkt, maatregelen tot financiering zoals die welke zijn getroffen voor ANAS op grond van artikel 7, lid 12, van voorlopig wetsbesluit 138/2002, artikel 7, lid 1 quater, van dit voorlopig wetsbesluit, en artikel 1, lid 453, van de financieringswet 2005 (wet van 30 december 2004, nr. 311), die het mogelijk maken dat ANAS spa op gunstige voorwaarden leningen ontvangt van de Cassa depositi e Prestiti spa, alsook maatregelen als die van artikel 1, lid 299, sub c, en lid 453, van wet nr. 311 van 2004 (financieringswet 2005), en/of artikel 76, lid 2, van wet 289/2003, die voor ANAS spa aanzienlijke overheidsbijdragen bestemmen, die volgens zeggen bestemd zijn voor infrastructuurwerkzaamheden maar zonder verplichting tot een afzonderlijke boekhouding? Kan bovendien als staatssteun kan worden aangemerkt een maatregel als de verlenging van de concessie aan ANAS spa, die ANAS in staat stelt de aanbestedingsprocedure te omzeilen, alsmede een regeling als die van artikel 2, leden 87 en 88, van wet 286/2006 (tot omzetting van voorlopig wetsbesluit 262/2006), waarin de automatische substitutie — weliswaar tijdelijk maar zonder een eindtermijn — van ANAS spa voor de particuliere subconcessionarissen waarvan de concessie is vervallen, is neergelegd?