Home

Zaak C-160/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 8 maart 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/51/EG — Vennootschapsrecht — Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen — Niet-uitvoering binnen voorgeschreven termijn)

Zaak C-160/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 8 maart 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/51/EG — Vennootschapsrecht — Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen — Niet-uitvoering binnen voorgeschreven termijn)

28.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/13


Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 8 maart 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

(Zaak C-160/06)(1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 2003/51/EG - Vennootschapsrecht - Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen - Niet-uitvoering binnen voorgeschreven termijn)

(2007/C 95/21)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: E. Montaguti en G. Zavvos, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: I. Braguglia, gemachtigde, en P. Gentili, advocaat)

Voorwerp

Niet-nakoming — Verzuim om binnen gestelde termijn alle bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (PB L 178, blz. 16)

Dictum

1)

Door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen, is de Italiaanse Republiek de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.