Home

Zaak C-123/07: Beroep ingesteld op 28 februari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

Zaak C-123/07: Beroep ingesteld op 28 februari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

28.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/32


Beroep ingesteld op 28 februari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-123/07)

(2007/C 95/61)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: B. Stromsky en H. van Vliet, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden

Conclusies

vast te stellen dat het Koninkrijk der Nederlanden, door niet alle nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan Richtlijn 2004/27/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad, van 31 maart 2004, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, of althans deze de Commissie niet mede te delen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

het Koninkrijk der Nederlanden te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor de omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 30 oktober 2005 verstreken.