Home

Zaak T-402/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 maart 2007 — Katalagarianakis/Commissie ( Ambtenaren — Aanstelling — Herziening van indeling in rang en salaristrap — Toepassing van rechtspraak van Hof — Artikelen 5, 31, lid 2, 32, tweede alinea, 45 en 62 van Statuut )

Zaak T-402/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 maart 2007 — Katalagarianakis/Commissie ( Ambtenaren — Aanstelling — Herziening van indeling in rang en salaristrap — Toepassing van rechtspraak van Hof — Artikelen 5, 31, lid 2, 32, tweede alinea, 45 en 62 van Statuut )

28.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/36


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 maart 2007 — Katalagarianakis/Commissie

(Zaak T-402/03)(1)

(„Ambtenaren - Aanstelling - Herziening van indeling in rang en salaristrap - Toepassing van rechtspraak van Hof - Artikelen 5, 31, lid 2, 32, tweede alinea, 45 en 62 van Statuut’)

(2007/C 95/72)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: G. Katalagarianakis (Overijse, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende herziening en vaststelling van de indeling van verzoeker op het moment van zijn aanstelling in de rang A6, eerste salaristrap, herziening en vaststelling van zijn latere indeling in de rang A5, derde salaristrap, met ingang van 1 april 2000 en tot vaststelling van de ingangsdatum van de geldelijke gevolgen ervan op 5 oktober 1995

Dictum

1)

Het besluit van de Commissie van 14 april 2003 wordt nietig verklaard voor zover de ingangsdatum van de geldelijke gevolgen ervan daarbij op 5 oktober 1995 wordt bepaald.

2)

De Commissie zal verzoekers verdiensten vergelijken met die van de ambtenaren die in het kader van elk bevorderingsjaar sinds 1 mei 1993 zijn bevorderd tot de rang A 5.

3)

Na deze vergelijking en indien de Commissie niet in staat is, verzoeker een gerechtvaardigd gebleken bevordering van rang te geven, wordt partijen verzocht overeenstemming te bereiken over een gepaste vergoeding.

4)

Partijen zullen het Gerecht binnen drie maanden te rekenen vanaf de uitspraak van het onderhavige arrest in kennis stellen van de inhoud van de overeenstemming die zij eventueel hebben bereikt of, bij gebreke daarvan, van hun berekeningen van het bedrag van de geleden schade.

5)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

6)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.