Home

Zaak T-366/00: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 maart 2007 — Scott/Commissie ( Staatssteun — Verkoopprijs van terrein — Beschikking waarbij terugvordering van met gemeenschappelijke markt onverenigbare steun wordt gelast — Fouten in berekening van steun — Verplichtingen van Commissie ter zake van berekening van steun — Rechten van begunstigde van steun — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 13, lid 1 )

Zaak T-366/00: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 maart 2007 — Scott/Commissie ( Staatssteun — Verkoopprijs van terrein — Beschikking waarbij terugvordering van met gemeenschappelijke markt onverenigbare steun wordt gelast — Fouten in berekening van steun — Verplichtingen van Commissie ter zake van berekening van steun — Rechten van begunstigde van steun — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 13, lid 1 )

28.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 96/30


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 maart 2007 — Scott/Commissie

(Zaak T-366/00)(1)

(„Staatssteun - Verkoopprijs van terrein - Beschikking waarbij terugvordering van met gemeenschappelijke markt onverenigbare steun wordt gelast - Fouten in berekening van steun - Verplichtingen van Commissie ter zake van berekening van steun - Rechten van begunstigde van steun - Verordening (EG) nr. 659/1999 - Artikel 13, lid 1’)

(2007/C 96/63)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Scott SA (Saint-Cloud, Frankrijk) (vertegenwoordigers: Sir Jeremy Lever, QC, G. Peretz, J. Gardner, barristers, R. Griffith en M. Papadakis, solicitors)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Rozet en J. Flett, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues, S. Seam en F. Million, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking 2002/14/EG van de Commissie van 12 juli 2000 betreffende door Frankrijk verleende staatssteun ten behoeve van Scott Paper SA/Kimberly-Clark (PB 2002, L 12, blz. 1)

Dictum

1)

Artikel 2 van beschikking 2002/14/EG van de Commissie van 12 juli 2000 betreffende door Frankrijk verleende staatssteun ten behoeve van Scott Paper SA/Kimberly-Clark wordt nietig verklaard voor zover het betrekking heeft op steun in de vorm van een voorkeursprijs voor het in artikel 1 van deze beschikking bedoelde terrein.

2)

De Commissie zal haar eigen kosten dragen en die van verzoekster betreffende de voor het Gerecht gevoerde procedures.

3)

De Franse Republiek zal haar eigen kosten dragen betreffende de voor het Gerecht gevoerde procedures.