Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4689 — Wingas/HydroWingas) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4689 — Wingas/HydroWingas) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

25.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 115/44


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4689 — Wingas/HydroWingas)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 115/12)

1.

Op 15 mei 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Wingas GmbH („Wingas”, Duitsland), die onder zeggenschap staat van Wintershall Holding AG („Wintershall”, Duitsland) en deel uitmaakt van het BASF-concern, in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming HydroWingas Limited („HydroWingas”, VK), die momenteel onder gezamenlijke zeggenschap staat van Wingas en Norsk Hydro (UK) Limited, door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Wingas: levering, transport en opslag van aardgas;

voor Wintershall: opsporing, productie en verkoop van ruwe aardolie en aardgas;

voor HydroWingas: levering van en handel in aardgas in het VK.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4689 — Wingas/HydroWingas, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel